सत्र २०१९-२० ची कार्यकारिणी गठीत करण्याबाबद नामांकन अर्ज दि. ३१ जुलै २०१९ पर्यंत मागविण्यात येत आहेत.

सत्र २०१९-२० ची कार्यकारिणी गठीत करण्याबाबद नामांकन अर्ज दि. 31 जुलै 2019 पर्यंत मागविण्यात येत आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*